| Senin, 28 November 2022 - 09.00

| Sabtu, 26 November 2022 - 20.44

| Kamis, 24 November 2022 - 10.50

| Rabu, 23 November 2022 - 11.22

| Minggu, 20 November 2022 - 08.42

| Kamis, 27 Oktober 2022 - 10.02

| Senin, 17 Oktober 2022 - 07.52

| Jumat, 14 Oktober 2022 - 20.10

| Jumat, 07 Oktober 2022 - 10.12

| Rabu, 05 Oktober 2022 - 06.52

| Senin, 03 Oktober 2022 - 11.44

| Sabtu, 01 Oktober 2022 - 01.12

| Rabu, 28 September 2022 - 21.01